Sisäilmasto

Tämä osa käsittelee sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä ja tyypillisiä sisäilmaongelmia.

  • Perustietoa. Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Tässä luvussa käsitellään sisäilmaa koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä sisäilman määrittelyjä.
  • Sisäilmaan vaikuttavat tekijät. Sisäilmassa voi olla satoja erilaisia kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia, joiden kaikkien terveysvaikutuksia ei tunneta. Rakennuksen sisäilmaston muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden sekä sisäilmaston epäpuhtauksien tunteminen auttaa sisäilmaongelmien selvittämisessä.
  • Kemialliset epäpuhtaudet.
  • Hiukkasmaiset epäpuhtaudet
  • Fysikaaliset tekijät
  • Psykologiset tekijät. Psykologiset ja psykososiaaliset tekijät ovat merkittäviä sisäilma-asioista puhuttaessa. Jos korjaustoimilla halutaan poistaa sisäilmaongelma, on tutkittava rakennusta, sisäilmaa ja ihmisten oireita ja sairauksia.
  • Yleisimmät sisäilmaongelmat. Sisäilmaan liittyville ongelmille on tyypillistä se, että näiden taustalta voi löytyä useita samanaikaisia syitä.
  • Sisäilman vaikutukset. Sisäilmaston puutteet ja ongelmat vaikuttavat oleellisesti sen vaikutuspiirissä olevien ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja työtehoon. Eri sisäilmatekijöiden vaikutukset riippuvat monesta tekijästä.
  • Ilmanvaihdon vaikutus. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla. Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilman perusta. Tässä luvussa käsitellään ilmanvaihdon tarkoitusta ja ilmanvaihdon vaikutuksia sisäilman laatuun sekä ilmanvaihdon puhtautta ja epäpuhtausryhmiä.
  • Terve Talo -kriteerit. Terveen talon toteutuksen kriteerejä suositellaan käytettäväksi apuna erityisesti kaupunkien kohteiden hankesuunnitteluvaiheessa.