Työmaainfo

Työmaainfon tarkoitus

Työmaainfon tarkoituksena on varmistaa, että urakoitsijalla on edellytykset selviytyä rakennustai korjaushankkeesta kaupunkien edellyttämässä vaatimustasossa noudattaen hyvää rakennustapaa. Työmaainfossa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnitteluja toteutusasiat sekä työmaan kriittiset kohdat.

Työmaainfo pidetään työmaalla rakennuttajan tai suunnittelijan toimesta, ja siihen osallistuvat ainakin työmaan pääurakoitsijan ja tiedossa olevien aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja nokkamiehet, ym. työn johtamisesta vastaavat henkilöt.

Työmaainfossa käsiteltäviä asioita

Yleistä

 • käsiteltävien asioiden laajuus on harkittava tapauskohtaisesti
 • on vastattava kysymykseen miksi tehdään ja miten
 • esitetään aiemmat tutkimustulokset
 • esitetään menettelytapa havaittujen puutteiden tai toteutettavuusongelmien tapauksessa
 • käydään läpi laatu-, valvontaja kosteudenhallintasuunnitelmien sisältö

Kosteusja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku

 • osastointivaatimukset, suojaukset ja tiiviys
 • sulkutila osaston kulkutienä
 • alipaineistuksen järjestäminen
 • kohdepoistoperiaatteet
 • purkujätteen käsittely ja siirtoreitit
 • purkutyön jälkeinen siivous

Rakenneyksityiskohdat ja toteutettavuus

 • vedeneritystöissä ym. eristystöissä tarvittava työntekijän pätevyys / koulutus
 • kriittisten rakenneyksityiskohtien toteutus
 • työvaiheet, joista tehdään hyväksyttävät mallityöt

Tarkistusmittaukset ennen rakenteiden sulkemista/pinnoitusta

 • mittausmenettely. Materiaalitoimittajan esittämät ja muut sallitut kosteudet
 • materiaalien ja rakenteiden mittauspisteiden valintaperusteet ja mittaustapa
 • tarkastusmenettelyn kulku ja hyväksymismenettelytapa
 • tarkastettavat / mitattavat rakenneosat, joiden tarkastettavuus rakenteiden sulkemisen jälkeen on huono, esim.
  • kapillaarikatkot
  • vedeneristyskerrokset / vedenpaine-eristykset
  • salaojat
  • rakennuksen vierustäytöt
  • märkätilojen kallistukset ennen vedeneristystöitä
  • märkätilojen vedeneristysten yhtenäisyys, kaivot ja muut liitokset
  • ilman/höyrynsulun liitokset
  • rakenteiden tuuletusraot/välit
  • julkisivuverhouksen tausta
  • jätteiden poisto rakenteista, kuten ryömintätila
  • installaatioiden liitokset
 • vesikatteiden tarkastus ja toimivuus

Rakennuskosteuden kuivatus

 • rakennustyönaikaisen kuivatuksen tarve ja järjestelyperiaate esim. betonirakenteiden sekä märkien tiilija puurakenteiden osalta. Kriittiset rakennekohdat
 • sisäkosteuden kulkeutumisen estäminen rakenteisiin
 • tuuletusjärjestelyperiaatteet, kosteuden tuuletus ulos
 • tarvittavat kuivumisaika-arviot, rakenteiden sallittavat kosteudet ennen pinnoitusta tai esim. puurankakotelorakenteiden sulkemista

Materiaalien vastaanotto työmaalle

 • kosteudelle herkkien materiaalien vastaanottoon liittyvät tarkastukset/toimenpiteet
 • materiaalien toimituskosteusvaatimukset
 • materiaalien omat suojaukset: eheys, suojaukset välivarastoinnin kannalta

Materiaalien sääsuojaus

 • materiaalien sääsuojausperiaatteet työmaalla
 • suojien lämmitys/tuuletustarve
 • materiaalikohtaiset suojausmääritykset
 • kuljetuksessa tai työmaalla kastuneiden materiaalien käyttömahdollisuus

Rakennuksen ja rakenteiden sääsuojaus

 • sään vaikutus rakenneosien toteutukseen
 • sade/viistosadesuojausperiaatteet työvaiheittain
 • työnaikaisten rakennuksessa olevien aukkojen suojausperiaatteet
 • suojausten tarkastusmenettelyperiaate loma-aikoina ja sateiden jälkeen

Asennussääolosuhteet

 • sääolosuhteiden kirjausperiaate
 • toimenpideperiaatteet sään aiheuttaman kosteusvahingon tapauksessa

Homekorjauksen jälkeen tehtävä siivous

 • tilaja rakenneosakohtaiset siivousohjeet
  • katot
  • seinät
  • lattiat
  • ikkunat
  • kalusteet

Katso lisää tietoa ja ohjeita  homekorjauksen jälkeen tehtävästä siivouksesta.

 

Lähdekirjallisuus

Lehtinen, T. ja Viljanen, M. Rakenteiden lämpöja kosteustekninen suunnittelu. TKK Talonrakennustekniikan laboratorion julkaisu 119. Espoo 2001. 30 s.

Muuta kirjallisuutta

Ratu 82-0239 Kosteusja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku

 (c) Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)