Kuntotutkijan muistilista

Kosteusvauriokorjausten lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi kuntotutkijan tehtävänä on:

 • Rakenteiden selvittäminen, mm. mahdolliset riskirakenteet
 • Vaurioiden ja toimivuuspuutteiden selvittäminen (tyyppi, sijainti, laajuus, aste, vaikutukset ja eteneminen)
 • Vaurioiden syntymekanismin selvittäminen
 • Korjausperiaatteiden määrittäminen

Tässä muistilistassa on esitetty vain lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, ei siis kaikkia kuntotutkijalle kuuluvia hankkeen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Tutkimuksen lähtökohdan selvittäminen

 • Lähtökohdat (kuntotutkimuksen tilaamisen syy)
 • Tunnettu äkillinen kosteusrasitus esim. putkivuoto, tulva tai tulipalon sammutus
 • Tiedossa oleva kosteus- tai homevaurio, jonka syytä tai laajuutta ei tiedetä tai on epäselvyyttä vaurion aiheuttajasta
 • Rakennuksessa on mikrobitutkimuksella osoitettu olevan homeongelma, jota ei ole paikallistettu
 • Rakennuksessa esiintyvään hajuun tai käyttäjien oireiluun perustuva yleinen epäily
 • Ennakoiva selvitys, riskirakenteiden selvittäminen

Lähtötietojen kerääminen

 • Tarveselvitys
 • Hankeselvitys
 • Taustatiedot
 • Rakenteet
 • Käyttö- ja huolto
 • Vauriot
 • Aistinvarainen yleistarkastus kohteessa

Alustava tilannearvio / riskiarvio

 • Selvitä rakenteet
 • Selvitä kosteusrasitukset ja tiedä eri rasituslajit
 • Selvitä mahdolliset vauriotavat ja arvioi niiden vaikutusta
 • Ideoi rakenteen kosteustekninen toimintamalli tai vaihtoehtoiset mallit
 • Tunne erilaiset korjaustavat ja menetelmät

Tutkimustarpeen arviointi

 • Suunnittele tutkimus ja tee yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma
 • Hyväksytä tutkimussuunnitelma rakennuttajalla
 • Lisätutkimuksista, joiden tarve havaitaan tutkimuksia tehdessä, sopiminen
 • Muiden tutkimusten tarve
 • Tarve vauriokartoitukseen (vaurioiden tarkan laajuuden selvittämiseen)

Varsinaiset tutkimukset

Tee havaintoja kohteesta:

 • Suunnitelmista
 • Aistinvaraisesti
 • Kenttäkokein
 • Laboratoriokokein

Analyysi

Analysoi havaintoihin perustuen

 • Kosteustekninen toimintatapa
 • Arvioi vaurion vaikutukset ja mahdolliset haitat
 • Ideoi korjaustavat
 • Yhdistä muiden tutkimusten (sisäilma, mikrobi, terveys) tulokset analyysiin
 • Huomaa, että tiedot voivat olla ristiriitaisia

Raportointi

Esitä analyysiin perustuen kirjallisessa raportissa selkeästi:

 • Tehdyt tutkimukset
 • Rakenteiden nykytila ja riskit
 • Arvio korjausmahdollisuuksista
 • Ennuste vaurion kehittymiselle
 • Toimenpide- ja korjausvaihtoehtoehdotukset, arviointi ja vertailu
 • Lisätutkimustarpeet esimerkiksi korjauksen yhteydessä

Mahdolliset katselmukset ja palaverit

 • Kohteen katselmus rakennesuunnittelijan (ja rakennuttajan) kanssa.
 • Suunnittelun aloituspalaveriin osallistuminen

Mahdolliset lisätutkimukset

 • Suunnittelu-, purku-, korjaus- tai jälkiseurantavaiheessa
 • Totea tutkimustarve ja suunnittele tarvittavat tutkimukset
 • Analysoi rakennetta ja pohdi korjaustapoja uudelleen lisätutkimuksissa tai muutoin ilmenneiden seikkojen pohjalta
 • Raportoi lisätutkimusten tulokset

 

Lähdekirjallisuus

Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)