Terve Talo -kriteerit

Yleistä

Terveen talon toteutuksen kriteerejä suositellaan käytettäväksi apuna kohteiden hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheissa. Ohjeiden avulla rakennuttaja ja tilaaja voivat asettaa vaatimuksia ja tavoitetasoja sisäilmastolla, suunnitteluratkaisuille, rakentamiselle ja sen valvonnalle sekä käytölle ja huollolle.

Terve talo -asioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia kosteus- ja sisäilmastoasioita, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen, oireiluun, viihtyvyyteen ja työn tuottavuuteen.

Terveen talon toteutuksen kriteerit ovat toteutusohje, jossa kuvataan ne tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla aikaansaadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Kriteerit on tarkoitettu käytettäväksi rakennushankkeen kaikissa vaiheissa ja ne on esitetty rakentamisprosessin edistymisen mukaan ryhmiteltynä lähtien tavoitteiden asettelusta hankkeen alussa ja päätyen rakennuksen vastaanottoon ja käyttöön. Kriteeristö perustuu sisäilmaluokituksen sisäilmasto-, puhtaus-, ja materiaaliluokkiin ja se on tavallaan rakentamisprosessiin viety sisäilmaluokitus.

Vuonna 2003 ilmestyi erityisesti toimitilarakentamiseen suunnattu Terveen talon toteutuksen kriteerit Sisäilmayhdistyksen julkaisemana Sisäilmaoppaana.

Terveen talon toteutuksen kriteerit

Terve talo -rakentaminen edellyttää toimenpiteitä kaikissa rakentamisen vaiheissa lähtien tavoitteiden asettelusta hankesuunnittelussa ja päättyen valmiin rakennuksen vastaanottoon ja käyttöön. Kriteerit eivät esitä rakentamiseen liittyviä yleisiä vaatimuksia, vaan täydentävät käytössä olevia yleisiä laatuvaatimuksia ja ns. hyvää rakentamistapaa. Terve talo -kriteerit antavat hyvän työkalun eri rakentamisvaiheissa esiin tulevien asioiden selkeään määrittelyyn ja tavoitteenasetteluun. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että terve talo -asiat viedään suunnittelun ja rakentamisen asiakirjoihin, erityisesti urakkaohjelmaan ja urakkarajaliitteeseen. Osa kriteereistä ja ohjeista soveltuu vietäväksi teknisiin asiakirjoihin, kuten työselostuksiin ja osa rakennustyön tarkastusasiakirjoihin.

Kriteereissä käsitellään rakennuttajan tehtäviä, rakentamisprosessia, rakennussuunnittelua, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, ilmanvaihtoa ja ilmastointia, lämmitystä sekä valaistusta. Rakennuttaja voi tämän kriteeristön perusteella valita rakennesuunnittelun ja sisäilmaston tasot siten, että kaikki rakentamisen osapuolet tietävät, mitä tämän asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tulee tehdä ja miten toimia rakentamisen eri vaiheissa.

Kriteereiden ja ohjeiden toteutumista tulee myös seurata ja varmentaa työmaalla valvojien tai asiantuntijoiden toimesta.

 

Lähdekirjallisuus

1. Rantama M. Terveen talon rakennustekniikka, sisäilmasto ja laatu. Esiselvitys asiakastarpeista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Kirjassa: Säteri J (toim.): Sisäilmastoseminaari 18-19.3.1998, Espoo, SIY raportti 11, s 33-40.

2. Terveen talon toteutuksen kriteerit, Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle. Sisälmaopas 6, Sisäilmayhdistys ry, SIY Sisäilmatieto Oy. Espoo 2003

 

© Helsingi, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)